19th Ave New York, NY 95822, USA

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

https://supravit.bg/

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

1. „Сайт“/“Уебсайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://supravit.bg/, както и на поддомейн на същия адрес.

2. „Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://supravit.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

 

II. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Кенди“ ООД, ЕИК 121068952, със седалище и адрес на управление гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101 („Кенди“), и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Ползвател“), което използва Интернет сайта https://supravit.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта/Уебсайта“).

(2) Уебсайтът https://supravit.bg/ е информационен портал, който предоставя информация относно продуктите на „Кенди“ ООД, достъп до публикуваните новини и материали, както и препратки към други сайтове. Чрез Уебсайтът на „Кенди“ ООД, Ползвателите могат да преглеждат продукти, да използват допълнителни услуги на препращане към онлайн магазини на Партньори, да изпращат съобщения през контактната форма на уеб сайта и други.

(3) Интернет страницата https://supravit.bg/ предоставя линкове на ползвателите на Уебсайта към електронни магазини на Партньори.

(4) При избор на посочен на нашия уебсайт електронен магазин на Партньор, ползвателят автоматично се препраща към избрания от него електронен магазин на Партньор.

(5) За избягване на всякакви неясноти уебсайтът https://supravit.bg/ не представлява електронен магазин и не предлага за продажба стоки или продукти.

(6) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Ползвателите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

III. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Кенди:

Наименование: „Кенди“ ООД, ЕИК 121068952, със седалище и адрес на управление гр. Банкя 1320, ул. „СОФИЯ“ № 101

Данни за кореспонденция: гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101.

(2) Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19; факс: 02/915 35 25; е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на Кенди и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Кенди.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Кенди, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

(3) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Кенди и/или неговите Партньори, включително в случай на предявени съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. (1) Кенди не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Кенди върху материалите, така че Ползвателите не биват въвеждани в заблуждение.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) Кенди предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни и уведомява Ползвателя за обработваните лични данни и правата му в тази връзка чрез Информацията по защита на личните данни, достъпна на адрес https://supravit.bg/.

(2) Кенди не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Ползвателите.

(3) Кенди има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят се съгласява, че Кенди има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата ФИСТО.

(5) Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 6. Ползвателят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;

2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Кенди по всяко време, като Кенди своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Кенди.

 

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Кенди предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Ползвателите резултати.

(2) Кенди не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Ползвателите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Кенди не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Кенди не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

IX. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 9. (1) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Кенди не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

(2) Кенди не носи отговорност относно стоките и продуктите, предлагани в електронните магазини на нашите Партньори към които препраща нашата интернет страница.

(3) Кенди не носи отговорност относно неспазване на нормативни задължения на нашите Партньори включително спазване на законодателството относно защитата на потребителите и зашитата на личните данни.

 

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. (1) Ползвателите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Кенди при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(2) Ползвателят и Кенди се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(3) Ползвателят и Кенди се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 11. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта, считано от 26.01.2024 г.