19th Ave New York, NY 95822, USA

Политика за защита на лични данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

Наименование

КЕНДИ” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121068952

Седалище и адрес на управление

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Адрес за кореспонденция

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Телефон

+359 2 99 77 374

E-mail

office@kendy.com

Уебсайт

https://supravit.bg/

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Кенди“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Кенди“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „Кенди“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уеб сайта на Дружеството на адрес https://supravit.bg/, включително предоставяне на всички функционалности на уеб сайта, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наше събитие и обработване на съобщения, изпратени чрез формата на уеб сайта на Дружеството, кандидатстването Ви за работа при нас и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изпълнение на задълженията на „Кенди“ ООД по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Кенди“ ООД;

 • За целите на легитимните интереси на „Кенди“ ООД или на трета страна;

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент или участник в събитие.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използване на уеб сайта https://supravit.bg/, предоставяне на всички функционалности на уеб сайта, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наше събитие и обработване на съобщения, изпратени чрез формата на уеб сайта на Дружеството, кандидатстването Ви за работа при нас и сключване на договори с дружеството, включително за следните цели:

 • предоставяне на пълна функционалност при използване на уеб сайта;

 • осъществяване на комуникация и отговори на съобщения;

 • извършване на подбор за кандидати за работа;

 • използване на уеб сайта на дружеството;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Кенди“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;

 • защита от правни претенции към Дружеството.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) За използване на уеб сайта и всички негови функционалности, обработване на запитвания, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наше събитие и кандидатстване за работа при нас и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

 • Две имена;

 • Адрес;

 • Телефонен номер;

 • Имейл;

 • Данни по лична карта;

 • Интереси;

 • Профил в социална мрежа;

 • Изображение.

(2) При сключване на договор с търговски партньор или клиент ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Предлагане на гама от продукти в уеб сайта на дружеството и използване функционалностите на уеб сайта за препращане към онлайн магазини на Партньори за закупуване на съответните стоки Целта на операцията е предоставяне на възможност на ползвателите на уеб сайта относно преглед на предлаганите стоки и насочване към онлайн магазини за закупуване на съответните стоки.

 • Данни, които се обработват: данни за IP адрес;

 • Основание за обработване: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR

 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Предлагане на гама от продукти в уеб сайта на дружеството и използване функционалностите на уеб сайта за препращане към онлайн магазини за закупуване на съответните стоки“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Обработка на съобщения изпратени чрез формата и данните за контакт на уебсайта – е идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта.

 • Данни, които се обработват: Две имена, имейл

 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR, а именно осъществяване на контакт с отправилия запитването.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Обработка на съобщения изпратени чрез формата и данните за контакт на уебсайта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

 • Данни, които се обработват: Имейл.

 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 • Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

4. Организиране и провеждане на събитие или кампания – Целта на тази операция е организирането и провеждането на събития, включително в сътрудничество с външни партньори, както и предоставяне на награди при проведени игри и томболи.

 • Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл;

 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Организиране и провеждане на събитие“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

5. Сключване и изпълнение на договор с партньор целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с партньор и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на договора.

 • Данни, които се обработват: Две имена, ЕГН (при издаване на фактура), адрес (за издаване на търговска гаранция) и телефон (за издаване на търговска гаранция). При закупуване на стоки на изплащане се събират също така данни по лична карта.

 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

6. Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството.

 • Данни, които се обработват: имена, телефон, имейл адрес и личните данни, които се съдържат в изпратената автобиография;

 • Основание за обработване: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR и последващото обработване на личните Ви данни за целите на постоянно кандидатстване за позиция в дружеството се извършва на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействие, операцията „Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор“

7. Предоставяне на отзив за продукт – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане предоставяне на отзиви от страна на посетителите на уебсайта.

 • Данни, които се обработват: Име и имейл.

 • Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

 • Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6. (1) „Кенди“ ООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от 6 месеца. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Кенди“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) „Кенди“ ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори или клиенти по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Кенди“ ООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) „Кенди“ ООД съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на Дружеството – https://supravit.bg/ до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на договора.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Кенди“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) „Кенди“ ООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5) По отношение на законните представители и физически лица-партньори или клиенти по договор с дружеството се прилага ал. 4.

 

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори/клиенти по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Кенди“ ООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Кенди“ ООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.

 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

Наименование

КЕНДИ” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121068952

Седалище и адрес на управление

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Адрес за кореспонденция

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Телефон

+359 2 99 77 374

E-mail

office@kendy.com

Уебсайт

https://supravit.bg/

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

Наименование

Кенди“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121068952

Седалище и адрес на управление

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Адрес за кореспонденция

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Телефон

+359 2 99 77 374

E-mail

office@kendy.com

Уебсайт

https://supravit.bg/

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

Наименование

Кенди“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ

121068952

Седалище и адрес на управление

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Адрес за кореспонденция

гр. Банкя 1320, ул. „София“ № 101

Телефон

+359 2 99 77 374

E-mail

office@kendy.com

Уебсайт

https://supravit.bg/

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

E-mail

API интерфейс

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON

☐CSV

☐Друг:

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….